BEBOERE OG ARBEIDSPLASSER


Økning, eller bevaring, av beboere og arbeidsplasser i sentrum er ansett som en av de viktigste målsetningene for en positiv sentrumsutvikling. En overvåking av bolig- og arbeidsplassutvikling indikerer dermed både måloppnåelse og gir et tydelig bilde på opplevd attraktivitet og anbefales derfor som del av basisregnskapet.

SSB tilbyr egne statistikkenheter, basert et rutenett som dekker Norge i ulike størrelser. Det mest detaljerte av disse dekker arealer på 250 m x 250 meter og gi relativt detaljerte tall for ulike statistikker. Dataene er tilgjengelig i SSBs egen kartløsning, eller kan lastes ned til bruk i egne verktøy LINK. Dataene oppdateres årlig, se nærmere beskrivelse på datablad: LINK

SSB har også sammenstilt relevant informasjon på siden Arealprofiler LINK

En annen kilde til arbeidsplassdata er Brønnøysundregistrene. Disse blir oppdatert fortløpende og utviklingen kan dermed følges tettere enn for dataene fra SSB. Dataene er imidlertid ikke vasket på samme måte som SSBs sine virksomhetsdata. Enkeltoppslag kan gjøres gratis på nettsiden til Brønnøysundregisteret LINK. Lister kan også bestilles/kjøpes fra registeret eller lastes ned via andre abonnement-tjenester som også benytter Brønnøysundregisteret som kilde, eksempelvis ProffForvalt LINK

For bosatte er det også mulig å hente ned data på grunnkrets-nivå fra GeoNorge LINK.

I tillegg henter flere kommuner ned beboerdata på punktnivå, med Folkeregisteret som kilde. Disse krever godkjenning for å behandle og videre bruk forutsetter aggregering med egnet GIS-verktøy.

Samtlige kilder gir informasjon for hele landet og sammenligninger mellom ulike bysentra er dermed fullt mulig. Til forskjell fra omsetningsdata er imidlertid ikke sammenligning med andre byer like relevant, men det kan være aktuelt å velge seg noen referansebyer og gjøre parallelle studier av disse. Informasjon innsamlet på samme grunnlag bør utveksles mellom byene.

Ref. avsnitt om vasking under OMSETNINGSDATA.

På neste seksjon er det oppsummert og sammenstilt et utvalg teknisk spesifikasjon for de ulike datakildene under BASISREGNSKAP.

BEBOERE OG ARBEIDSPLASSER SSB:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Utvalg gjøres i det oppsatte rutenettet for de rutene som samlet dekker sentrumsområdet. Gjengivelse av originalt kart med valgte ruter - evt. bearbeidet via designprogramvare.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.
GIS programvare Tilsvarende som over, men med anledning til evt. å slå sammen (aggregere) ruter til valgte delområder, samt krysskobling med annen geografisk informasjon. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.

ARBEIDSPLASSINFORMASJON FRA BRØNNØYSUNDREGISTERET:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Utvalget kan gjøres for hele postnummer eller et puslespill av gateadresser. Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.
GIS programvare Stedfestet på punkt (adresse) og utvalg kan gjøre i kart utfra ønsket sone, , samt krysskobling med annen geografisk informasjon. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.

INFORMASJON OM BOSATTE FRA GEO NORGE:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Utvalget av de grunnkretser som samlet dekker sentrumsområdet. Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.
GIS programvare Tilsvarende som over, men med anledning til evt. å slå sammen (aggregere) grunnkretser til valgte delområdet, samt krysskobling med annen geografisk informasjon. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk.

GIS: Geografisk informasjonssystem er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon.