BESØKSREGISTRERING


Måling av gangtrafikk og evt. sykkeltrafikk over lengre tidsperioder (flere år) gir god indikasjon på sentrumsaktivitet, inkl. års-, årstids- og døgnvariasjoner og -utvikling. Målingene gir også umiddelbart utslag på tiltak.

Vår fremste anbefaling under besøksregistrering er at tellingene må skje elektronisk og kontinuerlig gjennom døgnet. Ad-hoc tellinger på utvalgte steder eller tider gir lite verdifull informasjon i et sentrumsregnskap og fare for feilkilder er stor.

Inntil nyere tid har f.eks. IMAS tilbudt tellinger i definerte passeringspunkter. Disse dataene har vært enkle å sammenstille og har gitt detaljert og raskt oppdatert informasjon for hvert målepunkt pr. time med maks ett døgns forsinkelse. Ulempen er at tellingene likevel blir statiske da de kun beskriver passeringer. Enkelte gående vil kunne passere flere punkter, mens andre tilfeldigvis unngår punktene. Tellingene gir dermed ikke indikasjon på det totale besøkstallet, bevegelsesmønster eller oppholdstid.

Samme leverandør tilbyr nå en løsning basert på søkesignaler fra påslått mobiltelefoner. Rett montert vil dette både gi informasjon om passeringer i utvalgte snitt, men også bevegelsesmønster dersom en telefon passerer flere punkter og oppholdstid innenfor en definert sone og innenfor sentrumssonen totalt sett. Samlet vil dataene også gi en nærmere indikasjon på det totale besøket og vise om den besøkende er gående eller syklende. Som kunde får man ingen personopplysninger. Det ville naturligvis vært interessant med mer informasjon om de besøkende, f.eks alder eller bosted (postnummer/land), men på den andre side er tjenesten i sin nåværende form ikke sårbar mht. lagring av personopplysninger.

Teleleverandørene tilbyr også løsninger, f.eks. Telia City Vitality Insight og Telenor Mobility Analytics. Løsningene baserer seg på mobilenhetens kontakt med basestasjon og stedfestes i et rutenett på 500×500 meter. Dette kan på sikt bli en meget interessant løsning, da i hovedsak for å se et mer overordnet bevegelsesmønster og gjerne i kombinasjon med et gatetilpasset opplegg som beskrevet tidligere. Pr. i dag foreligger det erfaringer på at systemene trenger noe mer uttesting før de er fullt ut klare som faktabasert grunnlag med tilstrekkelig grad av nøyaktighet.

For omsetningsutvikling er det høyst relevant at byene benytter samme datasett, da det vil gjøre det mulig å sammenligne egen utvikling direkte mot utviklingen i samme måleverdi hos andre byer, i regionen og nasjonalt.

For besøksregistrering er det mer avgjørende å skaffe seg en intern måling av utviklingen over tid – og sammenligne kun evt. oppgang eller nedgang mot andre byer. Prosjektgruppen er derfor ikke like konkluderende i valg av kilde, utover at den bør være elektronisk og kontinuerlig gjennom døgnet og over tid.

Vasking av disse dataene er ikke relevant da dataene kommer ferdig aggregert fra leverandør. Feilkilder kan imidlertid oppstå, slik at det er viktig å overvåke dataene mht. uforklarlige utslag og melde ved mistanke om feil. Slike feil kan bl.a. skyldes feil på strøm- eller nettverk eller at bygningsdeler (markiser o.l.) skjermer telleren.

PERSONTELLINGER FRA TELLEPUNKTER:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Tellepunktene leverer data for passeringer, oppholdstid og bevegelsesmønster på de strekk og soner som er definert ved montering. Programvare/portal inngår i leveransen. Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk
GIS programvare Tellepunktene leverer data for passeringer, oppholdstid og bevegelsesmønster på de strekk og soner som er definert ved montering. Programvare/portal inngår i leveransen. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk

PERSONTELLINGER FRA TELESELSKAP:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Utvalget kan gjøres for hele postnummer eller et puslespill av gateadresser Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk
GIS programvare Stedfestet på punkt (adresse) og utvalg kan gjøre i kart utfra ønsket sone, , samt krysskobling med annen geografisk informasjon. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk

GIS: Geografisk informasjonssystem er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon.