KLIMAREGNSKAP


Flere kommuner har utarbeidet klimaregnskap og klimabudsjetter hvor de setter opp tiltak og indikatorer for kommuneorganisasjonens egen virksomhet og for kommunen som geografisk enhet.

Foreløpig er det ingen som har laget egne regnskap for sentrumssonen, men i.o.m at styrking av bysentrum ansees som en viktig del av en bærekraftig byutvikling, er det interessant å se på enkelte av indikatorene i et sentrumsutviklingsperspektiv. Utgangspunktet for en slik bearbeiding er evt. byens egen Klimaplan/klimaregnskap, hvor man ser på mulighetene for å avlede relevant informasjon i et sentrumsperspektiv og evt. på sikt innretter disse regnskapene slik at relevante uttrekk er mulig. For byer som ikke har egen klimaplan/klimaregnskap legger vi ved et par eksempler:

Medlemsorganisasjonen Klimapartnere har f.eks. laget en mal for klimaregnskap som er i henhold til GHG Protokollen LINK Dette har en inndeling av utslipp i tre kategorier; direkte utslipp (Scope 1), indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2) og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3).

Klimapartnere anbefaler alle å bli fossilfrie, noe som betyr at det er høyt fokus på Scope 1. For Scope 2 og 3 er det viktig å ha fokus på forbruket/aktiviteten som gir utslippet, både ved at man forsøker å redusere aktiviteten og at man finner alternative innkjøp som reduserer indirekte utslipp selv om det ikke synes i et klimaregnskap. LINK

Et annet mulig verktøy er tilgjengelig gjennom Zero Emission Citizens (ZEC) LINK

Og et konkret eksempel er Klimaregnskap Rælingen kommune LINK

I tillegg viser tabellen under aktuelle indikatorer.

INDIKATORER KLIMAREGNSKAP:

Energi Transport Bygg Forbruk
» Total energibruk

» Fraksjon fornybar

» Egenproduksjon (solcelle etc.)
» Andel kollektivreiser/ sykkelbruk

» Gram Co2/pkm kollektivtransport

» Trafikktellinger

» Andel elbiler
» Energibruk pr. bygningsmasse/-type

» Andel fossil oppvarming/ fyringsolje
» Avfallsmengder

» Antall treff/klikk på ressursside

» Antall deltagere på klima- og miljødag.