SPØRREUNDERSØKELSER


Spørreundersøkelser er plassert sist av de mest aktuelle tilleggsmodulene. Dette indikerer ikke en nedrangering, men plasseres slik da innholdet i en spørreundersøkelse først og fremst vil by på supplerende informasjon utover de mer øvrige indikatorene. I tillegg er det viktig å presisere at de øvrige indikatorene nær utelukkende beskriver gjennomførte eller retrospektive målinger. Gjennom spørreundersøkelser er det i tillegg mulig å finne ut mer om årsaken bak tallene, dvs. de holdninger og/eller vurderinger som ligger til grunn for den adferden de andre indikatorene beskriver. Med dette kan en supplerende spørreundersøkelse i større grad gi styringssignaler for videre satsning på en positiv sentrumsutvikling.

Det er flere leverandører for ulike spørreundersøkelser. Under har vi listet opp et utvalg.

Markedsinfo LINK leverer bl.a.:

» Analyse av sekundærinfo fra SSB – konkurrenter, demografi/kjøretid, befolkningsfremskriving, kjøpekraft/omsetning
» Handlevaneundersøkelser
» Kundeundersøkelser – info om egne kunder.

Insight One LINK leverer bl.a.:

» Befolknings og handelsanalyse – med grunnleggende fakta om kommunen. Befolkningssammensetning (Mosaic), handel, handelslekkasje, og beregnet etterspørsel.
» Spørreundersøkelse – holdninger, adferd, kollektiv, trygghet, reisemønster. Knyttes til mosaic.
» Trafikkanalyse

Prognosesenteret LINK leverer bl.a.:

» Nøkkeltall i sentrum som lønnsomhet, omsetning, bransjefordeling, kjøpesenterandel, netthandel og konkurransesituasjon
» Beskrivelse av markedsføring/kunder. Hvor kommer omsetningen fra?
» Spørreundersøkelse

I tillegg leverer bl.a. Norfakta LINK spørreundersøkelser.

Ved at flere byer benytter / anskaffer samme undersøkelse blir sentrumsregnskapene mer sammenlignbare og kostnadseffektive. Det kan forventes 10 og 15 % rabatt fra leverandørene ved at flere bestiller samtidig. Det anbefales derfor at bysentrum finner sammen gjennom direkte avtaler. Alternativt kan evt. ved behov meldes inn, samles opp og adresseres samlet mot leverandør av NSU, fylkeskommuner eller andre.

I VEDLEGG har vi satt opp et forslag til spørsmål det kan tas utgangspunkt i.