SOSIOØKONOMISKE DATA


Enkelte sentrumsregnskap velger å inkludere informasjon om sosioøkonomiske data. Begrunnelse for det kan for eksempel være at man ønsker å identifisere mulige tiltak som kan bidra til sentrumsutvikling, samt å måle effektene av konkrete tiltak. Dette er informasjon som er av spesiell interesse for kommunalt planleggingsarbeid.

For næringsdrivende vil sosioøkonomiske data være nyttige som beslutningsgrunnlag for eventuell etablering eller utvidelse av forretningsvirksomhet. Eiendomsutviklere bruker også slike data i sin dialog med potensielle leietakere av forretningsbygg.

I Arendal inngår et utvalg av sosioøkonomiske data i nettsiden Sentrumsregnskap for Arendal LINK. Kartet viser de 11 grunnkretsene som ligger i sentrumsområdet. Den digitale kartløsningen presenterer sosioøkonomiske data om innbyggere, som sivilstand, eiertype, inntekt og utdanning, i tillegg til annen relevant informasjon om omsetning mv.

I Stavanger er det annethvert år siden 2004 utgitt en samlet Levekårsundersøkelse LINK. Denne gir innsikt i flyttemønstre, boligtyper, inntekt, arbeidsledighet, utdanningsnivå, uførhet, frafall fra videregående skole mv. Tallgrunnlaget kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og deler kommunen inn i 71 levekårssoner.