VERDIROSEINDIKATORER O.L.


En utvidet versjon av klimaregnskap er «Verdirose» eller «roseskjema» som er et verktøy for å bedømme, kommunisere og illustrere verdien av ulike stedskvaliteter.

Indikatorer kan variere, men er ofte knyttet opp mot sentrale bærekraftsmål eller de tre dimensjonene miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Vurderingen er egnet som verktøy for involvering og dialog og peker på områdets styrker, svakheter og viser potensial for utvikling. Bedømmingen er mer eller mindre subjektiv og vil varier ut fra valgte parametere. Til tross for det er metoden godt egnet til å sammenligne ulike by- eller leveområder og er et aktuelt supplement til de mer eksakte datasettene i basisregnskapet. Illustrasjonen under INDIKATORER VERDIROSE O.L. viser et eksempel på en verdirose og tabellen under INDIKATORER viser aktuelle indikatorer.

INDIKATORER VERDIROSE O.L.:

Sosial bærekraft Økonomisk bærekraft Miljømessig bærekraft
» Grøntstruktur forrekreasjon

» Kulturmiljø og identitet

» Møter og sosialt mangfold

» Helse og sikkerhet

» Trygghet og tilgjengelighet for alle
» Lokalt engasjement

» Lokale bedrifter og lokal økonomi

» Samfunnsøkonomi og sysselsetting

» Langsiktig ressursforvaltning

» Investeringsvilje og prosjektøkonomi
» Grønn struktur for økosystem

» Kretsløp og miljøteknikk

» Transportbehov, nærhet til tjenester

» Tilgjengelighet for kollektivtransport

» Tilgjengelighet for gående og syklister

Vi legger også ved noen relevante eksempler:

» Värderos – PBL kunskapsbanken – Boverket LINK
» Medvirkningsverksted i Sandnes LINK
» Hållbarhetsbedömning – Sundbybergs stad LINK