REISEINFORMASJON- OG UTVIKLING


Tilgjengelighet er et sentralt moment i sentrumsutviklingen og forståelse av reisevaner og -utvikling er viktig informasjon inn i dette arbeidet.

Den mest omfattende kilde til informasjon om reiser er den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Den første landsomfattende undersøkelsen ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt ved bruk av telefonintervju i 1984/1985. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en nøkkelrapport fra 1987. Det har blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1991/1992, 1997/1998, 2001, 2005, 2009, 2014, 2018 og 2019. Disse undersøkelsene gir mye informasjon om befolkningens reisemønster, også ned på delområder i et byområde og for reisepreferanser fordelt på formål med reisen. For de bysentrene som ligger innenfor disse områdene anbefales å ta relevante utdrag fra disse med i sentrumsregnskapet.

I tillegg til informasjon om egen utvikling i reisevanene, vil de nasjonale undersøkelsene besørge at egen utvikling kan sammenholdes med utviklingen i andre byer.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen omhandler nå reiser i de ni store byområdene.

» Oslo/Akershus
» Bergensregionen
» Trondheimsområdet
» Nord-Jæren
» Kristiansandregionen
» Buskerudbyen
» Nedre Glomma
» Grenlandsbyen
» Tromsø

LINK til reisevaneundersøkelsen Det presiseres imidlertid at det er rapportene fra undersøkelsene som er tilgjengelige. Datasettene isolert blir ikke utlevert. Videre bearbeiding vil derfor være utdrag og gjengivelse av dataene i eget oppsett og design.

En annen datakilde kan være data fra kollektiv- og parkeringsselskaper og da gjerne sammenstilt. Informasjonen kan være interessant også i kombinasjon med reisevaneundersøkelser, da den i tillegg til utvikling vil gi et mer detaljert bilde og gi innspill til bl.a. etableringer eller saneringer av parkeringskapasitet og tilsvarende for holdeplasslokalisering. Det vil være forskjeller for hvor lett tilgjengelig denne informasjonen er i de ulike byer og kommuner, og kontakt rundt dette må skje direkte til aktuelle transport- og parkeringsselskaper.

Vegvesenet har også tilgjengelige åpne data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), der en kan gå inn og se på trafikktall for de ulike tellerne. Dataene kan leses direkte i nettleseren i tillegg til ulike måter for nedlasting LINK

PARKERING OG HOLDEPLASSER:

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Holdeplassdata gis gjerne ut pr. holdeplass (av- og påstigning) Parkeringsutviklingen oppsummeres son regel pr. p-anlegg og på soner ved gateparkering. Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk
GIS programvare Informasjonen kan geokodes til holdeplass. Hver holdeplass i Norge har sin egen ident og geografisk lokalisering finnes som åpne data bl.a. hos Entur.

Tilsvarende kan informasjon geokodes til p-anlegg og definerte p-soner, for videre bearbeiding og evt. kobling til annen relevant informasjon.
Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk

NASJONAL VEGBANKDATA (NVDB):

Stedfesting og utvalg Grafisk framstilling
Standard programvare Informasjonen er stedfestet på veilenke (linje). Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv- eller Excel-fil). Kan framstilles på kart via et designprogram.

Tabell og grafer av utvalg og historikk
GIS programvare Portalen tilbyr også nedlasting til en rekke datasett og AOIér for egen programmering. Grafisk tilpasning til egen kartdesign.

Tabell og grafer av utvalg og historikk

GIS: Geografisk informasjonssystem er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon.