RINGVIRKNINGSANALYSER


Kunnskap om tilleggseffektene som skapes med basis i ulike aktiviteter og opplevelser i bybildet kan benyttes aktivt i sentrumsutvikling. Et hvert arrangement bidrar gjerne med både samfunnsmessige, kulturelle og økonomiske verdier.

Rett aktivitet på rett sted, og rett miks av aktiviteter, kan potensielt skape betydelig tilleggseffekt ut over det enkelte arrangement. Preferansene for hvilke aktiviteter og opplevelser som appellerer varierer mellom ulike steder/regioner, mellom ulike grupper og mellom ulike
faser i livsløpet.

Ringvirkningsanalyser gir kun et øyeblikksbilde, som bør settes inn i en kontekst. Basisregnskapet vil gi nødvendig sammenlignings-grunnlag i form av andre relevante målinger i samme område og tilsvarende sesong/ før og etter aktivitetene finner sted.

Hvor store ringvirkninger en publikumsrettet aktivitet har avhenger dermed av hvor mye av innkjøpene som gjøres lokalt, hvor stort tilreisende publikum man har og hvor mye penger disse tilreisende legger igjen lokalt.

Det brukes oftest estimeringsteknikker basert på data innhentet direkte fra primærkildene, dvs. deltagere i aktiviteten og bedriftene selv.

Informasjon om bedriftenes eller arrangørenes inntekter fra deltagere som billettsalg og vare‐ og tjenestekjøp innenfor og utenfor lokalsamfunnet kan man finne i bedriftenes regnskapsdata og gjennom spørreundersøkelser. Andre forbruksdata kartlegges gjerne gjennom surveys til publikum, ofte som intervjubaserte undersøkelser på stedet.

En variant av ringvirkningsanalyse er å se verdikjeder og sysselsetting i sammenheng, slik at vi kan utvikle et totalbilde på effekten av næringsutviklingen. Denne metoden har vært anvendt i ulike kommuner de senere år, og flere analyseselskaper har utviklet spisskompetanse  denne datainnsamling og analyse. Et viktig bidrag fra denne analysen er å se sammenhengene og avhengigheten av de ulike bransjer og virksomheter med hverandre, og gir en dypere forståelse av ringvirkningene av den enkelte bedrift – den enkelte bransje – og totalen i næringsaktiviteten.

INDIKATORER RINGVIRKNINGSANALYSE:

Deltagere Arrangører Øvrig lokalt næringsliv
» Antall mennnesker som tiltrekkes av aktiviteten

» Hvor lenge de oppholder seg i området før, under og etter at de deltar i aktiviteten

» Forbruksdata fra deltagere
» Inntekter fra deltagere (billettsalg og vare- og tjenestekjøp innenfor og utenfor lokalsamfunnet)

» Vare- og tjenestekjøp hos lokalt næringsliv (kjøp lokaltm kontra kjøp utenfor lokalsamfunnet)

» Forbruksdata fra arrangør
» Inntekter fra deltagere (vare- og tjenestekjøp)

» Inntekter fra arrangør (vare- og tjenestekjøp)

» Ideas2evidence‐rapport 3/2013, Kultur Kroner Kreativitet – Kunstog kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland LINK
» Handelens samfunnsbidrag (rapport fra 2014, Oslo Handelsstands Forening) LINK
» Ringvirkningsanalyse Tall Ships Races Fredrikstad 2019: LINK